Bạn đã từng đặt ra câu hỏi rằng những kho chứa thông tin khổng lồ bao gồm cơ sở dữ liệu, video, hình ảnh trên các website mà bạn vẫn truy cập thường xuyên mỗi ngày ở đâu ra?