Tính năng chính

Những điểm chính của phần mềm

Khai báo định mức nguyên liệu và công đoạn sản xuất:

 • Khai báo định mức nguyên liệu cho từng công đoạn, sản phẩm hay đơn hàng.
 • Hỗ trợ khai báo nhanh bằng tính năng import dữ liệu từ file excel.

Quản lý kế hoạch, lệnh sản xuất

 • Cập nhật kế hoạch sản xuất theo nhiều kỳ (ngày/tuần/tháng) và cập nhật lệnh sản xuất chi tiết theo từng đơn hàng/sản phẩm.
 • Lập kế hoạch sản xuất căn cứ vào nhu cầu, cho phép điều chỉnh (bổ sung/giảm) kế hoạch sản xuất sau khi lập khi phát sinh biến động.
 • Theo dõi kế hoạch sản xuất/lệnh sản xuất. Cảnh báo khi lập kế hoạch sản xuất vượt quá năng lực sản xuất của nhà máy hoặc thiếu hụt nguyên liệu.
 • Theo dõi thực hiện lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất. Cảnh báo trường hợp thiết hụt/dư thừa hoặc chậm tiến độ thực hiện lệnh, kế hoạch sản xuất căn cứ vào dữ liệu của hoạt động thống kê sản xuất.

Tính nhu cầu vật tư

 • Căn cứ vào định mức nguyên liệu, thông tin nguyên vật liệu tồn kho và dự kiến nguyên vật liệu nhập kho của phân hệ mua hàng để tính toán về nhu cầu nguyên vật liệu đáp ứng kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất hoặc nguyên vật liệu tồn kho an toàn theo quy định.

Theo dõi tiến độ, thống kê sản lượng sản xuất.

 • Thực hiện sản xuất và cập nhật sản lượng sản xuất theo từng công đoạn, lệnh sản xuất hoặc kế hoạch sản xuất.
 • Thống kê sản lượng xuất
 • Kiểm soát tiến độ thực hiện và hoàn thành lệnh, kế hoạch sản xuất.

Kiểm soát tiêu hao vật tư

 • Kiểm soát vật tư xuất kho theo lệnh sản xuất, đối chiếu với định mức nguyên vật liệu để kiểm soát và cảnh báo xuất kho.

Quản lý nhập xuất tồn kho phân xưởng: Quản lý nhập xuất tồn kho chi tiết tại từng phân xưởng.